Ходатайствената молитва

275

Данаил Танев


Основен библейски текст:

А като потърсих между тях мъж, който би издигнал оградата и би застанал в пролома пред Мен заради страната, за да не я разоря, не намерих.

Езекил 22:30


Истините:

    - Има разлики между молитвата и ходатайството;
    - Ходатайството е библейско служение;
    - Застъпническата (ходатайствената) молитва е голяма отговорност;
    - Бог търси верни ходатаи;
    - Успешното ходатайство е процес на обучение.

Функции на молитвата:

    - Молитвата отваря небето;
    - Молитвата защитава правото ни (3 Царе 8:45);
    - Молитвата предизвиква решения от страна на Бог (2 Летописи 7:12).

Да преминем отвъд молитвата: ходатайство

Това, което правим, когато ходатайстваме, не е просто да се молим за нужди. Ние се молим и „извикваме” нещата да се случат в реалността. Божието слово ни учи, че има голяма сила в изговореното слово, особено когато имаш Духа на Бог в сърцето си. Пророческата молитва е изговаряне на думи, ВДЪХНОВЕНИ от Бог. Това е застъпническата молитва.

Това, което правим, когато ходатайстваме, не е просто да се молим за нужди. Ние се молим и „извикваме” нещата да се случат в реалността. Божието слово ни учи, че има голяма сила в изговореното слово, особено когато имаш Духа на Бог в сърцето си. Пророческата молитва е изговаряне на думи, ВДЪХНОВЕНИ от Бог. Това е застъпническата молитва.

Застъпническата молитва е голяма отговорност

Защото Бог не можа да намери  някой да застане в пролома и да се застъпи за тази земя, Той трябваше да излее гнева си върху нея, заради беззаконията й.
Езекил 22:30-31

В Библията има много примери за ходатайство, което е променяло хода на събитията:

    - Мойсей беше застъпник. Бог толкова се разгневи на Израел, че искаше да го унищожи. Когато Мойсей се застъпи за народа, Господ пощади Израел.
    - Бог нямаше да унищожи Содом и Гомор (поради настояването на Авраам), ако беше намерил поне 10 праведни човека. (Битие 18:23-32);
    - Поради ходатайствената молитва на църквата, веригите на Петър, който беше в затвора, паднаха (Деяния 12:5-12).

Бог е готов да промени хода на събития, ако намери хора, които да воюват. Това означава, че Бог е решил да направи плановете си до определена степен зависими от нас. A това е голяма отговорност.

Бог търси верни ходатаи

Защото очите на Господа се обръщат насам-натам през целия свят, за да се показва Той мощен в помощ на онези, чиито сърца са съвършено разположени към Него. 2 Летописи 16:9

Ходатайството е едно от главните ни служения на земята. Много от нещата, които искаме да видим да се случат (или да се променят), не мога да станат с човешка сила. Трябва да предизвикаме свръхестествената намеса на Бог. И затова трябва да ходатайстваме. В Псалм 14:2 се казва, че разумните търсят Бога. Ако не се молим, сме глупави. Това може да обижда някого, но е самата истина.

Сърцето на ходатая

Боже мой, приклони ухото Си и послушай; отвори очите Си и виж опустошенията ни, и града, който се нарича с Твоето име; защото ние не принасяме прошенията си пред Тебе заради нашата правда, но заради многото Твои щедрости. Господи, послушай; Господи, прости...Данаил 9:18-19

Ходатаят се поставя в позицията на тези, за които ходатайства

Въпреки че Данаил не е съгрешил, той се поставя на мястото на съгрешил. От тази позиция той изисква прошка и възстановяване на народа си. Ходатаят е готов да поеме вината върху себе си и да изисква прошка (Исус направи това. Той е съвършеният пример за ходатай.)

Ходатаят вижда развалините и не остава безразличен към тях

Много често и ние виждаме развалините, но оставаме пасивни. Божиите хора имат властта и силата да променят обстоятелства! Ако Бог ти показва нещо, не оставай безпристрастен!

Ходатаят вярва, че нещата ще се случат и не е изненадан, когато станат

Независимо колко затворени изглеждат вратите, ние трябва да подходим с вяра и да ги на тисн ем, за да се отворят!

Служението на застъпничество е Божествено постановено

На стените ти, Йерусалиме, (аз) по с тавих стражи, които никога няма да мълчат - нито денем, нито нощем. Вие, които припомняте на Господа, не замлъквайте.
Исая 62:6 

Бог е постановил това служение лично. То не е измислено от хора. Бог желае да Му припомняме думите, които Той е изговорил в духовния свят.

Лична отговорност е на всеки ходатай да се „пробуди, за да се хване за” Бог

И няма човек, който да призовава името Ти, който да се пробуди, за да се хване за Теб?
Исая 64:7

Ефективното ходатайството изисква мотивация. Това преминава нивото, където чакаш някой да те запали и да те събуди. Ти трябва да си достатъчно силен, за да се самомотивираш и пробуждаш. Ефективният ходатай не може да спи!

Библията описва природата на това служение

Ходатаите често чувстват тежък духовен товар в сърцето си. Писанията говорят за този товар. Когато Бог говори за ходатаите и за  тяхното постоянство и настоятелност в молитва, Той казва, че те „не мълчат нито през деня, нито през нощта” и „не му дават почивка” (Исая 62:6 -7; Плачът на Еремия 2:18-19). Истинското застъпничество включва много повече от обща молитва. То носи чувство на отговорност и товар. Да се молиш с та кава молитва много пъти означава да почувстваш Божието загрижено сърце за това, за което се молиш. Чувстваш тежестта и духовната болка. В Библията има много такива примери.

Ходатайствената молитва идва от сърце, което се вълнува за същите неща, както Божието сърце.

Библейски примери за духовен товар:

    А докато Ездра се молеше и се изповядваше с плач, паднал пред Божия дом, при него се събра от Израел...
Ездра 10:1

    А когато чух тези думи, седнах и плаках, и тъжех няколко дни; и постих и се молих пред небесния Бог...
Неемия 1:4

    Този Христос в дните и п лътта Си, като принесе със силен вик и със сълзи молитви и молби...
Евреи 5:7

    Исая 22:4; Еремия 13:7; 23:9; Плача на Еремия 2:18-19; 3:48-51; Йоил 2 :12-13
 
Застъпничеството включва пост

Има някои неща в духовния свят, за които се изисква пост:

    - Поста на Мойсей на планината (Второзаконие 9: 8-9);
    - Ездра „не яде хляб и не пи вода, защото тъжеше за престъплението на ония, които са били в плена” (Ездра 10: 6 );
    - Данаил пости 21 дена, докато ходатайстваше за Божието обещание (Данаил 9:3-4);
    - „Призовете народа за пост” (Йоил 2:12-14, 17-18);
    - Ниневия обяви пост (Йона 3:5-10).

Характеристики на успешното ходатайство:

1. Постоянство и решителност
2. Търпение
3. Вяра
4. Изключителна дисциплина и самопожертвувателност                   

Молитвата дава законното право Бог да се движи!

Застъпничеството произтича от сърце, което гори да види Божието царство и ред да бъдат установени на земята.

Ние виждаме и разбираме Божиите цели и намерение и казваме “Така да бъде!” И понеже разбираме, че в духовния свят има опозиция, която се противопоставя на Божиите цели да станат реалност на земята, тук идва ролята на ходатайствената молитва. С тази молитва прогласяваме битка, която се води със силите на тъмнината. Така ще пробием и ще видим Божията воля и ред на земята.

Това е да се обединим и присъединим към Бог за Неговото Царство. Тогава се получава тази с енергия – обединяване на две сили. Божията воля е да живеем в с енергия с Него.

В Божието дело няма заместители на молитвата – нито интелект, нито знания, нито позиция

Исус беше Божествено поставен лидер. Неговия молитвен живот беше основа за всичко, което вършеше. Това беше един от най-очевидните навици на Исус. Виждаме, колко неща се случваха в молитвеното му време: молитвите му раздираха небесата (планината на преображението); поучени ето и чудеса та Му бяха генерирани от молитвения му живот. В молитвите си Той победоносно преминаваше трудните битки – Гетсимания.

Хората, на които Исус повери Евангелието, бяха хора на молитвата. Те поставиха молитвата на приоритетно място в живота си. Посланията са пълни с поучения и примери за молитва!

Нито Исус, нито апостолите, позволяваха каквото и да е свято служение да им отнема времето за молитва. Те освобождаваха силно променящо слово, защото молитвата беше това, което ги зареждаше. Те се молиха и учеха учениците си да се молят. Те настойчиво увещаваха хората в молитва, не само за да устои тяхната вяра, но за да бъдат ефективни фактори в развиването на Царството.

Библията ни насърчава да ходатайстваме редовно за:

- Хората, поставени в управлението на нацията (1 Тимотей 2 :1-2); 
- Божиите хора (Йоил 2:12-13, 17; Римляни 1:9; Ефесяни 6:18); 
- Духовните водачи (2 Коринтяни 1:11; 1Солунци 5:25; Евреи 13:17-18a):
              1.  Да бъдат дързостни да говорят истината (Ефесяни 6:19-20)
              2.  За Божествена защита, духовна сила и победа над враговете (Лука 22:31-32 ; Йоан 17:15; Деяния 12:5; 2 Солунци 3:1-2);
              3.  Да имат отворени врати за служение (Римл. 15:30-32; Кол. 4:3; 2 С ол.3:1-2);
- Обществото, в което живеем (Псалми 112:6; Йеремия 29:7; Данаил 9:3, 16-19).