Декларация на вярата

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ВЯРАТА на Християнска църква ДАВ България:

1.    Ние вярваме, че има един БОГ, Който съществува вечно и изявява Себе Си в три лица: Бог-Отец, Бог-Син и Бог-Святи Дух. (Второзаконие 6:4; Исая 43:10-11; 44:6-8; Матей 3:16-17; 28:19)

2.    БОГ-ОТЕЦ съществува вечно и е Създател на небето и земята. (Битие 1:1; Второзаконие 6:4; 1 Коринтяни 15:28).

3.     ИСУС ХРИСТОС е вечният Син на Бога, Който бе въплътен чрез Святия Дух и бе роден от девицата Мария. Ние вярваме в Неговия безгрешен живот, чудотворно служение, заместническа изкупителна смърт, телесно възкресение, триумфално възнесение и непрестанно ходатайство (Исая 7:14; Евреи 7:25-26; Йоан 1:1,14; 1 Петър 2:22; Деяния 1:9; 2:22; 10:38; 1 Коринтяни 15:4; 2 Коринтяни 5:21).

4.     СВЯТИЯТ ДУХ произхожда от Отец и Сина. Toй е вездесъщ и активен в работата Си за изобличаване и новораждане на грешника и освещаване на вярващия чрез истината (Йоан 15:26; 16:8-11; 1 Петър 1:2; Римляни 8:14-16).

5.     Вярваме, че БИБЛИЯТА е вдъхновеното от Бога, безпогрешно и достоверно Божие Слово. Святият Дух е вдъхновявал писателите на Стария и Новия Завет, докато те са записвали думите на Бога. Божието откровение в Христос и Писанията е непроменимо. Чрез него Святият Дух продължава да говори и днес (2Тимотей 3:13-17; Евреи 4:12; Псалом 119:89,105; 1Петър 1:23-25; Галатяни 1:8-9; Матей 5:18; Исая 40:8).

6.     Вярваме, че ЧОВЕКЪТ е създаден добър и праведен, но неговият волен грях причинява загубата на общението му с Бога, откъдето произтича не само физическата смърт, но и духовната, която е отделяне на човека от Бога (Битие 1:26-27; 2:17; 3:6; Римляни 5:12-19).

7.     Ние вярваме в СПАСЕНИЕТО чрез вяра в Исус Христос, Който умря за нашите грехове, беше погребан и възкръсна от мъртвите на третия ден. Чрез Неговата изкупителна жертва и кръвта Му, пролята на кръста, е осигурено спасението за цялото човечество.

Новорождението е лична опитност и представлява моментно и завършено действие на Святия Дух, при което покаялият се човек бива спасен, оправдан и осиновен в семейството на Бога, като става ново създание в Исус Христос и наследник на вечния живот (Йоан 3:3; Римляни 10:8-15; Тит 2:11; 3:4-7;1 Йоан 5:1).

 8.       Ние вярваме, че БОЖЕСТВЕНОТО ИЗЦЕЛЕНИЕ е осигурено в изкуплението и всички вярващи могат да се молят и с вяра да очакват изцеление и освобождение от всяка болест (Исая 53:5; Марк 16:17; Яков 5:13-16).

 9.     Ние вярваме, че КРЪЩЕНИЕТО В СВЯТИЯ ДУХ е изпълване със Святия Дух на всички вярващи, които го желаят. Изпълването със Святия Дух следва новорождението, приема се чрез вяра и е съпроводено с говорене на чужди езици, според способността, която Святият Дух дава. Изпълването със Святия Дух дава сила на вярващия да живее и да прокламира Евангелието, като обучава други хора за ученици на Господ Исус Христос. (1 Коринтяни 12:13; Деяния 1:4-8; 2:1-4; 2:38-39; 8:15-19; 11:15-17; 19:1-7; Лука 11:9-13; Йоил 2:28-29; 1 Коринтяни 12:13-14).

10.     ЦЪРКВАТА е тяло Христово, обиталище на Бога чрез Святия Дух, свидетел за присъствието на Божието Царство в този свят и включва всички новородени хора по света (Ефесяни 1:22-23; 2:22; Римляни 14:17-18; 1 Коринтяни 4:20).

Вярваме, че мисията на църквата е да проповядва Благата вест за спасение на цялото човечество; да изгражда и обучава вярващи за духовно служение; да прославя Бога в поклонение; Тя показва християнско състрадание към всички страдащи (Матей 28:19-20; 10:42; Ефесяни 4:11-13).

11.     Вярваме в църковните тайнства:

Вярваме, че КРЪЩЕНИЕТО ВЪВ ВОДА чрез пълно потапяне е за всички, които са повярвали  в Господ Исус Христос, приели са Го за свой Господар и Спасител и са се покаяли за своите грехове. Водното кръщение е външна изповед за това, което е станало вече в човека.
Вярваме, че ГОСПОДНАТА ВЕЧЕРЯ е празнуване на цялостното дело и мисия на Исус Христос за изкупление на човечеството и всеки път, когато вярващите ядем и пием от символи те на Христовото тяло и Неговата кръв, ние възвестяваме смъртта на Господ Исус Христос, докато дойде Той отново (1 Коринтяни 11:26). Господната вечеря насочва вниманието ни към Исус Христос, който е нашата новозаветна Пасха, която трябва да празнуваме (според 1Коринтяни 5:8).

12.     Вя рваме, че ОСВЕЩЕНИЕТО е продължаващо действие на Бога в живота на вярващия чрез Святия Дух, Който му помага да се отделя от всяко зло, прави го все по-свят в неговите взаимоотношения и поведение, насочва вниманието му към Исус Христос, учи го чрез Словото Божие и изработва Христовия харак тер в него (1 Солунци 4:3-7; Евреи 10:10,14; Римляни 6:1-11; 8:1-2,13; 12:1-2; Галатяни 2:20; Ефесяни 4:12-13)

13.     Вярваме в продължаващото действие на СВРЪХЕСТЕСТВЕНИТЕ ДАРБИ на Святия Дух (1 Коринтяни 12) и дарбите на служение (Ефесяни 4:11-13; Римляни 12:6-8; 1Петър 4:10-11)  за изграждане на Църквата Христова и усъвършенст ване на вярващите.

14.     Вярваме във ВТОРОТО ПРИШЕСТВИЕ НА ИСУС ХРИСТОС (Йоан 14:1-3; 1 Солунци 4:15-17;  1 Йоан 3:2-3;  Откровение 20:1-6).

15.     Вярваме в телесното ВЪЗКРЕСЕНИЕ на цялото човечество. Тези, които са повярвали в Господ Исус Христос, покаяли са се за греховете си и са въ?ршили добро – ще възкръснат, за да живеят завинаги с Бога. А тези, които не са приели Исус като личен Спасител и Господ, не са се покаяли за греховете си, вършили са  зло и имената им не са записани в Книгата на живота– ще възкръснат за осъждане и ще бъдат отделени завинаги от Бога (Йоан 5:28-29; 1Коринтъ?ни 15:22-24; Откровение 20:10-15).